درباره ما

سامانه ملی کارآموزی با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند جایابی دانشجویان کشور در صنایع و واحدهای پذیرنده کارآموز، تحت نظارت و راهبری پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به نشانی اینترنتی https://karamouz.irost.ir به ارائه خدمت می پردازد.

از جمله مزایای عضویت در سامانه می توان به امکان پذیرش کارآموز متناسب با نیازها و شرایط صنعت، اطلاع مسئولین کارآموزی دانشگاه ها و صنایع از ظرفیت های کارآموزی کشور، ساماندهی و تسهیل فرآیند جایابی و پذیرش دانشجویان متقاضی کارآموزی دانشگاه ها و مراکز آموزشی سراسر کشور، فراهم آوردن زمینه آگاهی و انتخاب ظرفیت های کارآموزی واحدهای پذیرنده سراسر کشور در تمامی فصول سال برای دانشجویان متقاضی کارآموزی و صرفه جویی در زمان و کاهش مراجعات حضوری اشاره کرد.