ترم پاییز 1401 فعال شد

ترم پاییز 1401 فعال شد

به منظور بهره برداری هر چه بیشتر دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، از زمان در اختیار گذاشته شده کارآموزی برای انتخاب واحد کارآموزی؛ ترم پاییز 1401، پانزده روز زودتر فعال شد.

دانشجویان محترم می توانند نسبت به ارسال درخواست کارآموزی خود برای ترم پاییز از طریق سامانه ملی کارآموزی اقدام کنند. ترم پاییز 1401 تا پایان دی 1401 فعال می باشد.

همچنین واحدهای پذیرنده محترم کارآموزی، نسبت به اعلام ظرفیت های مورد نیاز خود از امروز 16 شهریور 1401 با انتخاب ترم پاییز، نسبت به اعلام ظرفیت و پذیرش دانشجویان اقدام نمایند.

بازگشت