اطلاعیه مهم برای دانشجویان شهرستان خوی

اطلاعیه مهم برای دانشجویان شهرستان خوی

به منظورهم‌دردی با خانواده های مصیبت دیده شهرستان خوی در حادثه زلزله اخیر، سامانه ملی کارآموزی در ترم جاری (زمستان 1401و بهار1402)، از دانشجویان دانشگاه ها، موسسات و دانشکده هایی که در سامانه ملی کارآموزی ثبت نام کرده اند، هیچ هزینه‌ای برای جایابی دریافت نمی کند. 

به منظور اطمینان از ثبت نام دانشکده/دانشگاه خود اینجا کلیک کنید و نام دانشگاه خود را جستجو نمایید.

بازگشت